?

Log in

No account? Create an account
_Sucre's Journal [entries|friends|calendar]
_Sucre

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

(onderwerploos) [25 Oct 2005|12:34pm]
Photobucket - Video and Image Hosting

Geachte medelezers,

Zou ik u bij deze gaarne vriendelijk, doch dringend mogen verzoeken bij het betreden van dit profiel uw schoenen bij de deur deponeren? Gelieve daarna de deur achter u te sluiten. Het regende namelijk tijdens het feest.

Mocht u het hier niet mee eens zijn, dan dient u een klacht in te dienen bij het klachtenbureau.

Ik dank u.

Met vriendelijke groet
Mej. Thari
3 kisses ¢¾ kiss me goodbye

navigation
[ viewing | most recent entries ]